2706 inwoners
2 bezoekers online
   
 
december 2018

Nieuws uit het Bewonersplatform
2017-12-07 13:53:34

Op zondag 8 oktober vond de jaarlijkse open bewonersvergadering plaats. We organiseerden, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, een politiek praatcafé waarop alle politieke partijen uitgenodigd waren. Groen, Open VLD, SP-A en Vlaams Belang namen deel aan het debat. De moderatoren polsten naar hun visie over wonen in Oosteeklo, leefbaarheid en dienstverlening en de fusie. Na de pauze werden de vragen uit het publiek voorgelegd aan de panelleden.

Wonen
Het geïnteresseerd en aandachtig publiek vernam dat de sociale woonprojecten van 200 woningen (Oosthoek) en 35 woningen (Bommels) van de sociale bouwmaatschappijen in de planfase zitten. Er zal gestreefd worden naar ecowijken in de vorm van een woonerf met oog voor de zwakke weggebruiker. De gemeente Assenede werd door Vlaamse overheid herbevestigd als agrarisch gebied. Dit betekent dat de prioriteit op landbouw ligt, maar dat de woonuitbreidingsgebieden behouden blijven.

Leefbaarheid
Tijdens dit thema kwam heel duidelijk tot uiting dat de snelheid van het verkeer door onze dorpskern dringend naar omlaag moet. De vraag naar een grondige herinrichting van Oosteeklo-Dorp dringt zich op. Maar de grote vraag is wat kan er gedaan worden met een budget van € 200 000?
Het schrappen van de dienstverlening in de deelgemeenten blijft een teer onderwerp bij velen. Meer en meer dringt het gebruik van de digitale mogelijkheden zich op.

Het Bewonersplatform en de Vrienden van de Begijnenakker blijven belangrijke schakels om de sociale betrokkenheid te vergroten in belangrijke projecten voor de leefbaarheid van ons dorp. En iedere spreker was het er over eens dat er rekening gehouden moet worden met de adviezen van de bewonersgroepen.

Klimaatplan
De gemeente Assenede wil de strijd aangaan tegen de klimaatverandering. Zij willen de uitstoot van CO2 op ons grondgebied met 40% verminderen tegen 2030. Daarom start de gemeente samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van het studiebureau Zero Emission Solutions een interactief traject op. Dit moet uitmonden in een ambitieus, maar tegelijk ook concreet en haalbaar ‘klimaatactieplan’, met acties rond mobiliteit, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, de eigen gebouwen, aankopen, communicatie… En daarvoor plannen ze een grootschalig burgeroverleg op donderdag 7 december om 19.00 u. in Gemeenschapscentrum De Bijenkorf te Assenede. Tijdens het overlegmoment geven ze een beeld van de huidige uitstoot van CO2 in onze gemeente, schetsen ze de uitdagingen waarvoor we staan, toetsen ze enkele concrete voorstellen en polsen ze naar suggesties en ideeën op basis van jullie visie. Schrijf je in voor twee thema’s te kiezen uit: energie, wonen en werken, mobiliteit en consuminderen. De ideeën worden in kleine groepen besproken en worden uitgewerkt tot concrete maatregelen. Schrijf je in via milieu@assenede.be.

Fusie
Met welke gemeenten Assenede zal fuseren is nog niet uitgemaakt. De modaliteiten vanuit de Vlaamse overheid zijn nog niet definitief aangekondigd. Er wordt geopteerd om eerst ‘samen te werken’ met plattelandsgemeenten en niet overhaast te werk te gaan. Er is de wil om eerst de bevolking hierover te raadplegen. Hoe dit zal verlopen zal de toekomst moeten uitwijzen.

Wie meer wil weten over wat het Bewonersplatform allemaal doet kan terecht bij:

Voorzitter Luc De Witte via bewonersplatform@oosteeklo.be of bij de leden:
Andre Van de Voorde, Annette Geirnaert, Annie Vereecken, Danny Cornelis, Gratiaan Pauwels, Guido Van der Eecken, Lieve Hermans, Lieselotte Van Hoecke, Maarten Lippens, Marc Pynaert, Michaël Heene, Riet Van de Velde, Sonja Heyndrickx, Stefan De Decker en Steffen De Wulf.

Foto: Luc De Witte
We denken dankbaar terug aan onze ere-voorzitter, Etienne Van der Veeken, die zich zeer gedreven heeft ingezet voor tal van projecten en steeds recht voor de raap was.


2014-03-29 13:44:23

We wonnen op zaterdag 22 maart de 'Goe bezig prijs'. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw ontstond in maart 2013 uit de band tussen verschillende bewonersgroepen. Tijdens de bijeenkomst was er, naast een inhoudelijk gedeelte voor de bewonersgroepen en de voorstelling van de rol en de ambities van de vzw, ook een feestelijk moment met de bekendmaking van de winnaars van de 'GoeBezig-prijs'.

We werden gekozen uit bewonersgroepen (wijkcomités, buurtraden, dorpsraden, bewonersplatforms...) uit Oost-Vlaams landelijk gebied als beloning voor onze inzet voor het welzijn en de leefbaarheid van Oosteeklo. 

Klik hier om het AVS journaal te herbekijken.

v.l.n.r.: Danny Cornelis, Maarten Lippens, Guido Van der Eecken, Luc De Witte, Sonja Heyndrickx, Michiel Van Hecke en Marc Pynaert.

ontbreken op de foto: Danny Camerlinck, Stefan De Decker, Annette Geirnaert, Lieve Hermans, Gratiaan Pauwels en Hendrik Wauters

De trofee en het logo van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, ontworpen door Heidi Goeminne.

Foto's: familie De Witte 

Zwerfvuilactie 2014
2014-02-09 12:46:22

Zwerfvuilactie

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is er een grote zwerfvuilopruimactie. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Kameleon pakken op vrijdag al de centrumstraten aan. Op zaterdag 22 maart worden de andere straten opgeruimd. Wie individueel of met zijn vereniging wil meewerken, neemt contact op met het bestuur of via bewonersplatform@oosteeklo.be.

Kleef en win

De familie Bral-De Mey uit de Rijkestraat winnen een waardebon bij Frituur ’t Brasvirken. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen ‘Oosteeklo-sticker’ heeft, vraagt een exemplaar bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx (Slijpstraat 10). 

Vuurwerk tijdens verkiezingsdebat, Oosteeklo na 14.10
2012-10-07 15:12:51

In augustus was er, ter gelegenheid van de kermis, al vuurwerk te zien ter hoogte van Jeugd- en sportdomein Ter Walle.

Op zondag 30 september was er vuurwerk in een bomvolle cafetaria van Ter Walle.
Het Bewonersplatform organiseerde er namelijk een verkiezingsdebat 'Oosteeklo na 14.10'.
Om 10.00 u. gingen de woordvoerders van CD&V, LeF (Links en Fier), N-VA, SA (Sterk Assenede), Samen Plus en Vlaams Belang in debat over de thema's wonen en ruimtelijke ordening, duurzaamheid, sociaal leven en mobiliteit. De vragen van de bevolking werden getoetst aan het verkiezingsprogramma van de verschillende partijen en kartellijsten. Het werd alvast een boeiende en geanimeerde voormiddag, waarbij de deelnemers, onder de deskundige leiding van twee moderatoren, hun beleidsplannen uit de doeken deden en hun visie duidelijk maakten aan het ruim opgekomen publiek.
Iedereen werd tijdens de pauze getrakteerd op een drankje en een hapje. Na het eigenlijke debat werd er nog lang nagekaart met de kandidaten die ook massaal aanwezig waren.

Op zondag 14 oktober valt de beslissing wie van 1 januari 2013 tot 31 december 2018 de gemeente zal besturen.

Meewerken?
Het Bewonersplatform blijft ook in de toekomst de link tussen de bevolking en het beleid. Ze blijven de noden van de bevolking behartigen om Oosteeklo leefbaarder te maken of te houden. Mensen die zich geroepen voelen om mee te denken over en mee te werken aan projecten rond duurzaamheid, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociaal leven zijn altijd welkom. Samen werken we aan het behoud van een leefbaar Oosteeklo!

Kleef en win.

Foto: Gratiaan Pauwels

Freddy Cornelis uit de Oosthoek wint een waardebon van Bakkerij Van Vlaenderen in de Ertveldesteenweg. Wie ook kans wil maken op een prijs, maar nog geen 'Oosteeklo-sticker' heeft, vraagt een exemplaar in ons secretariaat bij Luc De Witte en Sonja Heyndrickx, Slijpstraat 10 of aan een van onze medewerkers.

|1 | 2 | 3 | 4| Volgende >

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -