2706 inwoners
2 bezoekers online
   
 
december 2018

Anekdotes Oosteeklo


In deze aflevering hebben we nog enkele anekdotes bijeen gesprokkeld die verband houden met de geschiedenis van het klooster van Oosteeklo. Daarna houden we ermee op.
Een eerste wat vreemde geschiedenis vond plaats in 1364.
Beschuldigden in dit verhaal waren Gheeraerd van der Donck ende Aechte zijn vrouw . Eertsgenoemde was aangesteld als voogd van Marekind zijn stiefdochter, die kloosterzuster was te Oosteeklo. Hij verkocht de gronden van zijn stiefdochter wot hem als voogd niet was toegestaan. Te meer daar het gebeurde buiten weten van schepenen en de abdis te Oosteeklo.
Agate De Jonghe, moeder van de kloosterlinge, had haar dochter met leugens uit het klooster te Oosteeklo gehaald, had haar wereldlijke klederen aangetrokken en voor de schepenbank te Destelbergen gebracht. Daar moest de dochter toelating verlenen tot verkoop van goederen. De moeder had aan de abdis verteld dat het kind een tante had te Evergem die ziek lag en die haar nichtje nog eens wilde zien. Toen de abdis het hele opzet vernam legde ze klacht neer bij de schepenen van Gent.
De moeder wordt veroordeeld om op een zondag de vijf parochiekerken van Gent in processie te bezoeken en haar misdaad te belijden. Ze wordt bovendien een jaar verbannen en moest daarna een pelgrimstocht ondernemen naar Rome. (SAG. 330/3 p.303)

Enkele gegevens over de omvang van de abdijhoeve vonden we in 1545. De hoeve van het klooster van Oosteekloo had toen een oppervlakte van 150 gem. Daarin waren de molen en de heide begrepen. (Rijks O.E. 53). Drie jaar later in 1548 lezen we dat de hoeve van het klooster bestaat o.a. uit zowat 200 schapen, 20 melkkoeien, 8 paarden, een rosmeulen (malen voor anderen) en een brouwerij (bier verkopen). Zoals reeds eerder aangegeven kwam er in de tweede helft van de 16e een eind aan de uitbating van de kloostergronden door de zusters. Ze verhuisden naar Gent en vestigden zich daar in een pand in Meerhem. In het jaar 1614 verkocht het klooster de meeste goederen die het bezit te Oosteeklo. (Rijksboek 580)

Vanaf die tijd was het de opdracht aan de parochie om het geestelijk peil van de parochianen wat op te vijzelen. Dat de pastoor zich daar terdege van kweet bijkt uit de rekening van Boekhoute uit 1660

We citeren :' betaeldt aen heer en Ms Gillis Hasselaer, pastoor deser prochie (Oosteeklo) de somme van 6 pond groten over het tracteren van Terminaerissen (paters) desen prochie alsook over een jaer het destribueren van de prijzen aan de Joncheyt in de cathecismus…" Reeds in de eerste helft van de XVII eeuw werd regelmatig onderricht gegeven aan de kinderen die door de priesters verenigd werden in de zogenaamde "Zondagschool". De laureaten van deze leergang in de godsdienst kregen dan een beloning of prijs zoals blijkt uit de ambachtsrekening. Ook het onderricht in lezen, rekenen en schrijven bestond toen reeds op de drie gemeenten van het ambacht waar deze school veelal gehouden werd door de koster die aldus nog een stuiver kon bijverdienen. Dit laatste blijkt ook uit de rekening van Boekhoute waar vermeld staat dat 'aan Mr. Jaques Penneman, koster, de somme van vijfthien ponden grooten over een jaer pension van het bedienen de costerye, spelen op de orgle en houden van schole…" (Rijks. Boekhoute 118)

Dat het evenwel niet allemaal rozegeur en maneschijn was blijkt uit een nota van 1680 toen een nieuwe pastoor werd aangesteld. Bij de benoeming van Judocus de Meirleir als pastoor te Oosteekloo verklaart deze dat de patory zo oud en in zo slechten staat is dat hij ze niet kan bewonen. Hij verzoekt het bestuur van het ambacht dit huis te willen herstellen, waarin toegestemd werd. (Rijks. Boekhoute 7)

Tot zover onze bijdragen over het klooster van Oosteeklo. Voor een volgende editie gaan we op zoek naar recentere wetenswaardigheden uit het verleden van Oosteeklo.

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -