2706 inwoners
3 bezoekers online
   
 
december 2018
De vrijheidsboom en het monument.

Enkele weken geleden, op 11 november, verzamelden oud strijders, leden van het gemeentebestuur en sympathisanten in de dorpskom om de gesneuvelden en strijders van de twee wereldoorlogen te herdenken. Eens te meer werd het een ingetogen plechtigheid waarbij het monument en de vrijheidsboom een centrale plaats innamen.

In de notulen van de gemeente van Oosteeklo zijn enkele gegevens terug te vinden over de eerste viering die een jaar na de Eerste Wereldoorlog georganiseerd werd.
Op 11 oktober 1919 nam de Oosteeklose gemeenteraad het besluit om een klein feestje te organiseren met eveneens op het programma de aanplanting van een vrijheidsboom. De feestelijkheden werden gepland op 22 november 1919.

Alles werd in gereedheid gebracht en op zaterdag 22 november was het dan zover.
Aan de oud-strijders werd bij aanvang van de plechtige zitting een prachtig vaandel aangeboden. De burgemeester sprak in kernachtige bewoordingen de strijders toe en prees hen voor hun moed en heldhaftigheid. Na de toespraak werd voor de strijders een glas erewijn geschonken.
Daarna werd een dankmis gecelebreerd. De pastoor hield een prachtige rede waarin hij in het bijzonder de heldhaftigheid van het geliefd vorstenhuis liet uitschijnen en de dappere gesneuvelden herdacht. Daarna ging het in stoet, met de oud-strijders voorop, naar de Roegiersplaats (Dorp) waar de vrijheidsboom geplant werd. De schoolkinderen waren aanwezig met wapperende driekleurige vlagjes en ze zongen onder begeleiding van de hoofdonderwijzer enkele vaderlandse liederen.
De burgemeester nam nogmaals het woord om een woordje uitleg te geven over de betekenis van de vrijheidsboom.
Daarna werd aan de oud-strijders en aan de burgerlijke en geestelijke overheid een feestmaal aangeboden. De burgemeester bracht een heildronk uit ter ere van de koninklijke familie en stelde voor om een telegram met woorden van ‘trouwheid en heldhaftigheid’ te sturen aan de koning naar aanleiding van zijn blijde intrede in Brussel.
Het telegram werd verstuurd en later kreeg het Oosteeklose bestuur ‘een fier antwoord’ terug.


Foto: Jozef Van Leeuwen

Wanneer het standbeeld om de gesneuvelden te herdenken precies geplaatst werd, weten we niet met zekerheid te zeggen. Wel werd in mei 1921 het programma goedgekeurd voor de inhuldiging van het monument. We mogen dus aannemen dat in de lente van 1921 het oorlogsmonument op het Dorp geplaatst werd.
Enkele jaren later in februari 1925 werd beslist om een ‘grillie’ rond het monument te plaatsen. De plaatselijke dorpssmeden werden bij het project betrokken.

Met de vrijheidsboom liep het minder goed af. In februari 1922 besliste het gemeentebestuur om, in alle stilte en zonder formaliteiten, een nieuwe boom aan te planten vermits de eerste vrijheidsboom helemaal verdroogd was en de feestelijkheden van 1919 niet had overleefd.

Jackie Claeys

Foto’s van grote gezinnen gezocht.

Op 18 april 2004 vindt de volgende editie van de Erfgoeddag plaats. Dit initiatief wil het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel bij een breed publiek onder de aandacht brengen.
De Erfgoeddag werkt in 2004 rond het thema ‘ ‘t Zit in de familie’. Eerdere onderwerpen waren ‘Verzamelen’ en ‘Op reis’.

Familie is voor de meeste onder ons de meest tastbare vorm van omgaan met geschiedenis en erfgoed. Het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van Assenede doet in 2004 voor het eerst mee aan de Erfgoeddag.
“Onze vereniging wil een fototentoonstelling organiseren over grote gezinnen in Assenede. Door het kiezen voor ‘grote’ gezinnen hopen we met de heemkring zoveel mogelijk mensen te bereiken, wat uiteindelijk een van de doelstellingen van de Erfgoeddag is.
Als norm voor een groot gezin werd gekozen voor een familie met minimum zeven kinderen”, verduidelijkt Jackie Claeys.

De Twee Ambachten kunnen de fototentoonstelling niet realiseren zonder de steun van de inwoners. Vandaar dat ze een beroep doet op de lokale bevolking om foto ‘s te verzamelen.

Is er in de familie een foto beschikbaar waarop een gezin uit een van de vier deelgemeenten van Assenede te zien is dan komt dit in aanmerking voor de tentoonstelling. Uiteraard gaat het om een gezin met minstens zeven kinderen.
“Het is onze bedoeling om de foto even te lenen, om een kopie te maken. Deze foto zal dan te zien zijn op één van de vier fototentoonstellingen die in elke deelgemeente zal georganiseerd worden. Waar en wanneer de tentoonstellingen plaatsvinden verneemt u later.

Daarnaast worden alle foto’s gepubliceerd in het tijdschrift van ‘De Twee Ambachten’.
Met de hulp van vele fotobezitters hopen we een prachtige fototentoonstelling uit te bouwen. Eén ding zijn we nu reeds zeker; er zijn en waren meer grote gezinnen in Assenede dan je op het eerste zicht zou denken”, besluit Jackie

Voor alle info: Jackie Claeys tel. 09.373.73.22

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -