2741 inwoners
2 bezoekers online
   
 
oktober 2018


7

Oosteeklo Vandaag: volksverhalen

Carnaval door Rebecca De Muynck.

Carnaval door Rebecca De Muynck.

Carnaval is voor velen het evenement van het jaar. Wie eens echt in een sprookjeswereld wil vertoeven moet zijn mooiste en kleurrijkste kostuum aantrekken. Carnaval kan echter een gezonde uitlaatklep zijn. Je vergeet even al je zorgen bij een lekkere pint en je kan je eens volledig laten gaan bij de foute muziek.
Blijkbaar is de interesse hiervoor nu heel wat minder, tot grote spijt van de echte liefhebbers. Toch werden de voorbije twee weekends weer ernstige inspanningen gedaan om het carnaval te laten heropleven.
Luc De Muynck, oud-bestuurslid van de Orde van de Varkensblaas, sprak tijdens ons gesprek de hoop uit dat er opnieuw wat ‘leven in de brouwerij’ komt.

Zowat 25 jaar geleden werd rond deze periode heel wat gefeest in ons dorp. Het feesten begon al in november met de verkiezingen van prins carnaval. Elke trouwe carnavalist kwam naar café Klimop bij Raf Bauters. Soms was daar wel 200 à 300 man. Een zevental kandidaten pronkte met schitterende kostuums. Er werden affiches gemaakt en ze reden met wagens rond in Groot-Assenede. Ze spraken toen zelfs al van ‘omkoperij’. Je weet wel: “Als je voor mij stemt, staat er een lekkere pint klaar.” Het was in ieder geval heel leuk.
Enkele kandidaten voor dit ganse gebeuren waren: Arsène Maenhout, Eric De Buck, Marc Van Wijnsberghe, Ronny Cortvriendt, Marc De Beuf, alias Marc De Baksteen, en Kurt Van de Veire. Het was dikwijls een tweestrijd tussen Arsène Maenhout en Marc Van Wijnsberghe om prins te worden. Ronny Cortvriendt werd zelfs keizer carnaval.

Na de verkiezingen ging men tussen november en maart naar tal van bals. De stoet ging steeds uit met halfvasten. Oosteeklo was de laatste in een lange rij. Er werd hier telkens het een en ander georganiseerd door de Orde der Varkensblaas met als voorzitster Monique Stadeus, die lange tijd de drijvende kracht was. Als randactiviteiten had men het optreden van De Strooien Hoedjes, kermisattracties en de varkensworp bij Hendrik Wauters waar de prins met plastieken varkentjes gooide. In twee van die varkentjes zat een prijs. Een horloge of een waardebon. In ieder geval voldoende om de mensen amusement te bezorgen.
Plezier was gegarandeerd maar jammer genoeg is het nu niet meer zoals vroeger.


Carnaval in Uesteklue.
Carnaval es vuer vele de feeste van ’t joar. Wie da ne keer echt in ne sprookskeswereld wil terechte kom’n moe zijn schuenste en kleurrijkste kostuume andoen!
Carnaval keu pertoan leutig zijn. Ge vergeet aw a mizeere be een goe pinte en ge kuen da ne keer huelemoale loatn goan op zotte muziek.
Blijkboar es d’intresse doarvuer neij huew wa mindere tot gruete spijt van d’echte liefebbers.
Pertan wier dre de laatste twee weekends were goe inspanningen gedoan om ’t carnaval te loat’n er opleven.
Azuu een 25 joar leen wierd er rond dees periode vrie veele gefiest ier in ons derp.
Vrie veel plezier woas ter toans moar nai is ’t nie mier lijk vroere.
Luc De Muynck, die nog bestuurslid geweest es van de Orde van de Virkesbloaze, hooptigen binst ons gesprek dat der opnieuw wa leev’n in de brarije komt.

’t Feesten begost ow in novembere mee de verkiezei van prins carnaval. Ewken tran carnavalist kwam noar café Klimop be Raf Bauters. Soms woast der wel 200 à 300 man. Een zevental kandidoatn pronktegen mee un schuene kostumn. Der wier’n affiches gemoakt en ze reen mee woans rond in Gruet-Asnee. Ze sprak’n tan al van ‘omkueperij’. Ge weet wel: “Osche vuer mij stemt krijde een goe pinte. ’t Woard in ieder geval vrie leutig.
Sommige kandidoat’n woar’n: Arsène Maenhout, Eric De Buck, Marc Van Wijnsberghe, Ronny Cortvriendt, Marc De Beuf, alias Marc De Baksteen, en Kurt Van de Veire.
’t Was soms nen twiestrijt tuss’n Arsène en Marc om de prins te worn.
Ronny Cortvriendt wiert zelfs keizre carnavaw.

Achter de kiezei gind iedereen tussen novembere en moarte noar vrie veel bals. De stoet ging awtijd uit mee halfvast’n. Uesteklue woas den loatst’n in een la roote.
Der wierd ier alle kier’n van alles gedoan deur de Orde van de Virkesbloaze mee als veurzitster Monique Stadeus, die vrie la den drijvende kracht es geweest. Der woar’n uuk optredens van De Struenen Oetjes , kirmèsse en den virkenswerp bai Hendrik Wauters woarda de prins mee plastiek’n virkens smeet. In twee van die viirkens zat ne prijs. Een orloge of nen bon. ’t Woas in ieder gevaw amusement, moar tes nie meer lijk vroere.

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2008-03-04

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -