2741 inwoners
één bezoeker online
   
 
oktober 2018


9

Oosteeklo Vandaag: kaantjes uit de Smoutpot

Trage wegen

Trage wegen

Voetwegen, veldwegen, kerkwegels, binnenwegen, kleine wegen, buurtwegen, jaagpaden ... allemaal namen voor wat we nu 'Trage Wegen' noemen, wegen voor trage weggebruikers.

Zo ontstonden ze ook. Destijds waren alle weggebruikers, naar onze huidige normen, 'traag'. Men ging nog bijna uitsluitend te voet en daarbij week men nogal eens af van de bestaande weg door de kortst mogelijke afstand te nemen om naar de kerk, een wijk, een buurdorp te gaan. Daarbij volgde men meestal het bestaand traject van een gracht, een watergang, een beek, een perceelgrens en men liep dwars door het veld na de graan- of aardappeloogst.

Om maar te zeggen dat veel trage wegen - net zoals alle andere wegen - in oorsprong op private gronden liggen.

In de loop der jaren werden al heel wat van die paden openbaar domein en groeiden ze uit tot echte verbindingswegen, zelfs woonstraten zoals de Abdijstraat, het kleine stuk van het Groentjen, de Cisterciënzerinnenstraat, de Bosstraat ...

Bij het begin van de Belgische onafhankelijkheid was de wetgever al bevreesd dat 'de kleine wegen' zoals men ze toen noemde, zouden verdwijnen.

Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 kregen alle wegen en paden in één klap een openbaar statuut en werden ze openbaar domein. Een gevolg van die wet is ook dat - in tegenstelling tot erfdienstbaarheid dat op termijn kan uitdoven - de trage wegen enkel kunnen verdwijnen na een besluit van een hoger bestuursorgaan of een gerechtelijke uitspraak.

Door de wet werden de gemeenten ook verplicht om dit patrimonium te onderhouden, maar eerst werd alles in kaart gebracht, de wegen werden genummerd, ze werden opgemeten en onder hun bestaande naam ingeschreven. Zo ontstond de 'Atlas der Buurtwegen'. Die beperkt zich niet tot de voetwegen alleen, maar beschrijft alle wegen die toen in de gemeente in gebruik waren. Voor Oosteeklo werd de atlas in 1848 opgemaakt. Wegen of paden die later ontstonden en waarvan - indien intussen verdwenen - enig bestaansbewijs kan geleverd worden, genieten hetzelfde statuut.

Vandaag is het de Vlaamse Regering die zich zorgen maakt over het verdwijnen van dit erfgoed en het project van De Trage Wegen heeft opgestart. Niet te verwonderen, er is een nieuwe categorie trage weggebruikers ontstaan: de vrijetijdsmensen, fietsers, recreanten, wandelaars en vooral niet te vergeten; in onze snelle wereld waarin de trage weggebruikers de zwakke weggebruiker geworden zijn, zijn de  trage wegen vooral veilige wegen.

In 2008 kreeg de fusiegemeente Assenede de vraag om aan het project mee te werken en meteen reageerde het Bewonersplatform Oosteeklo enthousiast.

De werkgroep 'Verkeer en verkeersinfrastructuur' was van oordeel dat - voornamelijk het onderzoek van de toestand ter plaatse - een van haar deeltaken was. Tom Gorré en zijn team van Regionaal Landschap Meetjesland nam het opzoekwerk en de voorbereiding in handen. De trage wegen uit de Buurtatlas en van het Nationaal Geografisch Instituut werden in kaart gebracht en het veldwerk, de prospectie ter plaatse kon beginnen. Etienne, Michiel, Gratiaan, Danny en Guido waren daar toch een paar dagen bedrijvig in.

Zondag 24 oktober werd het 'Tereeckensche voetpad', waarvan een gedeelte ontoegankelijk geworden was, feestelijk heropend. Dit pad is de kortste verbinding tussen Oosteeklo- en Ertveldedorp en wordt in sommige documenten ook 'Den Landweg' genoemd.

Heb je als lezer een heemkundig item dat je verduidelijkt of uitgelegd wil zien? Stuur het naar 'De Orde van de Smoutpot' Ledestraat 38, e-mail: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

 

Bron: Oosteeklo Vandaag
Datum: 2010-11-09

Top

Deze website kwam tot stand door de medewerking van: btwebdesign - Drukkerij Stoop - Garage Marc Van de Voorde - H. Wauters-Ingels Bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar - KBC - MPH computers - Optiek Brigitte Roebben - Record Bank-kantoor Bogaert bvba - Roomijs en diepvriesproducten Jan Bekaert - Sanitair Armin De Craemer - Sanitair Hebbrecht-Laureyns bvba - Sanitairinstallateur De Meester-Vispoel - Tweewielers De Causmaecker - Uitvaartverzorging De Wyn-Funerarium De witte eik - VDsoft BVBA - Walter Van De Velde - Zucara Groep -